Doktersverklaring

KAN IK EEN DOKTERSVERKLARING AANVRAGEN T.B.V. MIJN AANULERINGS- VERZEKERING?

Volgens de "richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt

Ook verklaringen over spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal niet de criteria welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren. U kunt dan in de brief de volgende zinsnede opnemen:
"Ik machtig hierbij uw medisch adviseur om schriftelijke informatie in te winnen bij mijn huisarts....."
Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.